JUDr. Richard Lukáč – advokát

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 8015
Zapísaný  v  zozname  správcov vedenom  Ministerstvom  spravodlivosti  Slovenskej republiky  pod značkou S 1858
Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach