Pri  poskytovaní  právnych  služieb  sa  nezaoberáme  výlučne právnym hľadiskom, ale berieme do úvahy osobité potreby klientov a súčasne  aj možné  finančné dopady na Vašu situáciu. Naša advokátska kancelária v prípade potreby zabezpečuje možnosť spolupráce s viacerými advokátskymi kanceláriami či jednotlivými advokátmi pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Na základe požiadaviek klienta vieme zostaviť špecializovaný tím odborníkov spájajúci špecifické a nevyhnutné vedomosti v snahe poskytnúť očakávané právne služby.

Advokáti

JUDr. Richard Lukáč – advokát

 

Zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod registračným číslom 8015
Zapísaný  v  zozname  správcov vedenom  Ministerstvom  spravodlivosti  Slovenskej republiky  pod značkou S 1858
Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Jazyky: nemecký jazyk
E-mail: lukac@legity.sk