Pracovné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti pracovného práva najmä v rozsahu:

 • Riešenia pracovnoprávnych sporov a zastupovania v súdnych sporoch.
 • Komplexného právneho poradenstva v každodenných pracovnoprávnych otázkach zamestnávateľov či zamestnancov.
 • Vypracovania pracovnoprávnej dokumentácie (pracovných zmlúv, kolektívnych zmlúv, pracovných poriadkov či iných interných pracovnoprávnych predpisov (smerníc).
 • Ochrany know-how, konkurenčných doložiek a hmotnej zodpovednosti zamestnancov.

Obchodné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností najmä v rozsahu:

 • Uskutočňovania zmien v obchodných spoločnostiach.
 • Fúzií, akvizícií a prevodov obchodných podielov a akcií.
 • Due dilligence, auditov a analýz práv a povinností obchodných spoločností podľa požiadaviek a potrieb klienta.
 • Likvidácií a Criminal compliance programov.

Ochrana osobných údajov

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti pracovného práva najmä v rozsahu:

 • GDPR audit s následnou implementáciou GDPR programu podľa potrieb klienta.
 • Firemné GDPR školenia vrátane preškolenia zamestnancov.
 • Dátové a procesné analýzy vrátane vyhodnotenia rizík.

Rodinné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti rodinného práva najmä v rozsahu:

 • Úpravy a vyporiadania spoločného majetku manželov (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) za trvania manželstva či po rozvode.
 • Zastupovania klientov pri rozvode manželstva a prípadnej úprave výkonu rodičovských práv a povinností.
 • Zastupovanie klientov pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z vyživovacej povinnosti.

Konkurzné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti inslovenčného (konkurzného) práva najmä v rozsahu:

 • Finančnej a právnej analýzy situácie klienta s ohľadom na predĺženie či platobnú neschopnosť ako pre dlžníkov tak aj veriteľov.
 • Zastúpenia klientov – dlžníkov aj veriteľov v jednotlivých štádiách konkurzných či reštrukturalizačných konaní.
 • Prieskumu odporovateľnosti, vymáhateľnosti a možného uspokojenia v rámci konkurzného či reštrukturalizačného konania vrátane komunikácie so súdmi či ustanovenými správcami.
 • Zabezpečenia právneho poradenstva pri postúpeniach pohľadávok, prevzatiach dlhov či pristúpeniach k záväzkom.

Trestné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti trestného práva najmä v rozsahu:

 • Obhajoba fyzických alebo právnických osôb.
 • Zastupovanie poškodených v rámci adhézneho konania pri uplatňovaní ich nárokov.
 • Prípravy právnych rozborov zameraných na postup v rámci obhajoby klienta v ktoromkoľvek štádiu trestného konania.

Občianske právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti občianskeho práva najmä v rozsahu:

 • Zastupovania klientov pri negociácii akýchkoľvek zmluvných záväzkov či vypracovanie požadovaných dokumentov pre klientov.
 • Zastupovania klientov v rámci sporovej či mimosporovej agendy pred súdmi, rozhodcovskými orgánmi či inými príslušnými orgánmi.
 • Právnej pomoci v priebehu dedičského konania, susedských sporov či ochrany spotrebiteľa.
 • Prípravy, analýzy a revízie občianskoprávnych zmlúv.

Exekučné právo

Právne služby poskytované Advokátskou kanceláriou LEGITY s. r. o. v oblasti exekučného práva najmä v rozsahu:

 • Právne poradenstvo poskytované veriteľom pri vymáhaní pohľadávok a vyhodnotenie ich možných nárokov.
 • Analýza rizík a poskytnutie riešenia v prípade hroziaceho exekučného konania.
 • Zastupovania veriteľov a dlžníkov v rámci exekučného konania.
 • Komplexná komunikácia za klienta a spolupráca s o súdnymi exekútormi.